SURIMASSA® ECOSTANDARD C1TE

TOEPASSINGSGEBIEDEN
SURIMASSA® ECO STANDARD C1TE tegellijm op basis van cement is geschikt voor het verlijmen van
wand- en vloertegels. Kan binnen en buiten toegepast worden, is water- en vorstbestendig. Door de
hoge standvastigheid van de tegellijm voorkomt hij dat de wandtegels “afschuiven” tijdens de plaatsing.
De zachte en romige consistentie zorgen voor een gemakkelijke verwerking. SURIMASSA ® ECO
STANDARD C1TE is geschikt voor het verlijmen van keramische wand- en vloertegels, getrokken grès
alsook natuursteen- en composiettegels. SURIMASSA ® ECO STANDARD C1TE bouw- en tegellijm en is vergelijkbaar met de C1 TE-eisen EN 12004.

TEGELSOORT ,FORMAAT EN WEERSCONDITIES:
Keramische wand – en vloer tegels tot maximaal 60 cm x 60 cm voor binnen als buiten betegeling.
Dubbel hardgebakken keramische wand – en vloer tegels, getrokken grès alsook natuursteen- en
composiettegels tot maximaal 60 cm x 60 cm voor binnen betegeling.

GESCHIKTE ONDERGRONDEN:
Stabiele poreuze betonnen en cementachtige ondergronden.

ONDERGRONDVOORBEREIDING
De ondergronden moeten altijd zuiver, draagkrachtig, drukvast, vlak en vormvast zijn. De ondergrond
mag geen doorbuiging vertonen en moet geschikt zijn voor de plaatsing van een harde vloerbedekking.
Alle bestanddelen op de ondergrond die de hechting verminderen, moeten worden verwijderd.
Beton: evt. stralen en schuren.
Constructie- en dilatatievoegen moeten 1 op 1 uit de ondergrond worden overgenomen.
Oneffenheden in het vloeroppervlak kunnen met een aan de ondergrond aangepaste egalisatiemortel
worden geëgaliseerd.
Oneffenheden in de wand kunnen met stand vaste egalisatiemortel bewerkt worden.
Cementdekvloeren moeten minstens 28 dagen oud zijn, beton minstens 6 maanden

TECHNISCHE GEGEVENS


BASISCEMENT 42.5 R CONFORM ANSI
KLEUR
GRIJS OF WIT
GESELECTEERDE TOESLAGSTOFFEN EN ADDITIEVEN
voor de verbetering van de verwerkingseigenschappen
LEVERVORMPOEDER DROOG
KLASSE
C1TE
KLEEFTREKSTERKTE
≥0.5N/MM²
THIXOTROPHIC
LAAG SLIP
OPENTIJD
30 MIN.
RIJPTIJD
± 5 MIN.
VERWERKINGTIJD
± 240 MIN.
BEGAANBAAR
± 24 UUR
VOEGBAAR
NA ± 24 UUR
VOLLEDIG BELASTBAAR
NA 14 DAGEN
LIJMDIKTES
TOT 10 MM
VERWERKINGSTEMPERATUUR
+ 5°C tot + 30°C
TEMPERATUURBESTENDIGHEID
- 15°C tot + 70°C

VERPAKKINGSWIJZE
20 kg plasticzak, 50 zakken per pallet.

OPSLAG EN HOUDBAARHEID
Voor opslag adviseren wij een droge overdekte opslagruimte te gebruiken, het poeder is
vochtgevoelig.
In de originele, gesloten verpakking 24 maanden houdbaar.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES:
Gevaar
H315 Veroorzaakt huidirritatie
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken Voorzorgsmaatregelen
P 102 Buiten het bereik van kinderen houden
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden
P 280 Beschermende handschoenen / beschermende kleding/ oog bescherming / gelaatsbescherming
dragen
P302 + P532 Bij contact met de huid : met veel water en zeep wassen
P304 + 340 Na inademing : het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die
het ademen vergemakkelijkt.
P305 + P351 + P338 Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal
minuten; contactlenzen verwijderen indien mogelijk
P310 Onmiddellijk een antigifcentrum of arts bellen P312 Bij onwel voelen een antigifcentrum of arts
raadplegen
P333 + P313 Bij huidirritatie of uitslag : een arts raadplegen